2/ Töötajapoolne töölepingu erakorraline lõpetamine ja otsus.

Töövaidluskomisjon  arutas avalikul istungil jaanuarikuu lõpus
töötaja poolt esitatud avaldust  OÜ
vastu töölepingu erakorralise ülesütlemise tuvastamise, maksmata töötasu ja
puhkusehüvituse ja hüvituse nõudes,  OÜ avaldust töötaja
vastu lugeda töölepingu ülesütlemine korraliseks TLS§85 lg1 alusel ja mõista
välja etteteatamiseta lahkumise tõttu 28 päeva töötasu suuruses hüvitust.
Nõuded ja põhjendused:
29.12.2010 esitas  OÜ töötaja  tööandjale avalduse
töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks TLS§91 lg2 p2 alusel ja hüvituse nõudes
TLS§100 lg4 alusel kolme kuu keskmise töötasu suuruses.
Töötaja on märkinud tööandja oluliseks rikkumiseks töötasu mitteõigeaegse
maksmise. Tööandja on rikkunud töölepingut p 12 osas, kuna töötasu maksmine
ei ole toimunud kokkulepitud tingimuste kohaselt. Tööandja poolt on see
pahauskne käitumine. Töötaja ei teadnud kunagi, millal ta raha saab ja talle on
selgusetu lisatasu arvestamise kord. Töötaja ei saanud ka dokumente arvestatud
töötasu suuruse ja väljamaksmisele kuuluva summa kohta, mistõttu on jäänud
talle arusaamatuks, millise summa on ta kuu eest kätte saanud.
Detsembrikuu töögraafikuga töötajale tutvumise võimalust ei antud, kuna
graafikut ei olnud veel 21.12.2010 kuupäeval.
Tööandja on jätnud töötajale maksmata detsembrikuu töötasu 4246 krooni ja
puhkusehüvituse 2008 krooni, kokku 6254 krooni/ 399,70€.
Tööandja on teatanud töötajale, et ei aktsepteeri 29.12.2010 esitatud töölepingu
erakorralise ülesütlemise avaldust, kuna leiab, et töölepingu erakorraliseks
ülesütlemiseks puudus alus ja antud juhul on tegemist töölepingu lõpetamisega
TLS§85 lg 4 sätestatud asjaoludel koos sellest tuleneva tööandja nõudeõigusega
vastavalt TLS§100 lg5 hüvitis 28 päeva töötasu suuruses.
Tööandja on 06.01.2011 esitanud töövaidluskomisjonile avalduse, milles teatab,
et ei nõustunud töötaja poolt esitatud alusel töölepingut lõpetama ja taotleb
töötaja töölepingu lõpetamist alates 31.12.2010 TLS§85 lg1 alusel, kuna
töötaja lahkus töölt, ja etteteatamistähtaja rikkumise eest 28 päeva töötasu
593,32€ väljamõistmist. Tööandja tunnistab töötajale maksmata 2010.a.
detsembrikuu töötasu summas 4246 krooni ja puhkusekompensatsiooni 2008
krooni.
Kuulanud ära poolte seletused, tunnistajate  ütlused ning tutvunud kõigi toimikus olevate tõenditega
töövaidluskomisjon leidis:
Tööandja on pöördunud töövaidlusorganisse avaldusega 06.01.2011, milles
väidab töötaja poolse erakorralise ülesütlemise TLS§91 lg2 p2 alusel kehtetust ja
taotleb töötaja töölepingu lõpetamist alates 31.12.2010 TLS§85 lg1 alusel.
Töösuhtest tulenevate õiguste tunnustamiseks ITLS§6 lg2 sätestatud tähtaega
30 kalendripäeva töötaja ülesütlemisavalduse saamisest tööandja ei ole ületatud.
TLS§91 annab töötajale õiguse öelda tööleping erakorraliselt üles, kui selleks
esineb mõjuv põhjus. Töötaja on esitanud erakorralise ülesütlemise 27.12.2010 ja
põhjendanud ülesütlemist töötasu mitte õigeaegse maksmisega. Töötasu
arvestamise aeg, maksmise kord ja tähtaeg on kindlaks määratud töötajaga
sõlmitud töölepingus p-s 12, milles on ettenähtud töötasu maksmine üks kord
kuus põhipalk 4350 krooni kuus ja lisatasu vastavalt töötulemustele, töötasu
väljamaksmise tähtaeg töötatud kuule järgneval 10.kpv-l. Ei ole kokkulepet
töötasu välja maksmiseks osade kaupa. Tööandja on rikkunud kohustust, mis on
kokku lepitud töölepingus p-s 12. Töötajal on õigus saada kätte kogu töötasu kuu
jooksul tehtud töö eest alates 10.kpv-st. Tegelikest asjaoludest tuleneb, et
tööandja on töötasu kätte saamist takistanud. Töölepinguseaduses sätestatud
kohustustest on tööandja rikkunud TLS§28 lg2 p2 ja p 12, TLS§33 lg1.
Töötajal puudub ülevaade talle igakuuliselt nii arvutatud töötasu suuruse kohta
kui ka väljamakstud töötasu kohta. Töötasu on makstud välja osade kaupa
viivitustega ja esineb ka ettemakset. Väljamaksete kohta puuduvad
maksekorraldused. Väljamaksete tõendamiseks on esitatud tavapaberile märgitud
töötaja nimi ja selle juurde käsitsi kirjutatud rida kuupäevi, summasid ja allkirju.
Töötajalt on võetud võimalus teada talle töötatud aja eest arvestatud töötasu
suurust, kinnipeetud makseid, avansilisi makseid ja väljamaksmisele kuuluvat
summat. Töötaja huve arvestades ei ole tööandja käitumine vastuvõetav.
Kohustuse mittekohane täitmine ja täitmisega viivitamine on kohustuse
rikkumine. VÕS§76 lg3 järgi kohustus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on
täidetud õigustatud isikule õigel ajal, õigel viisil. Kohustuse täitmise aeg ja viis on
lepingus kindlaks määratud. Tunnistajate ütlustega
on tõendatud, et töötasu maksti välja osade kaupa tööandja äranägemisel ja
viivitustega ning töötajad on nõudnud rikkumiste kõrvaldamist.
VÕS§101 lg1 lubab töötajal võlausaldajana lepingu üles öelda kuna tööandja
võlgnikuna on kohustust rikkunud. Töötajal on saamata 2010.a. detsembrikuu
töötasu 4246 krooni/271,37€ ja puhkusehüvitus 2008 krooni/128,33€.
Töötaja on ülesütlemisavaldusega teatanud 29.12.2010 töölepingu erakorralisest
ülesütlemisest TLS§91 lg2 p2 alusel 31.12.2010 tööandjapoolse kohustuse olulise
rikkumise tõttu. Ülesütlemist on töötaja põhjendanud töötasu mitteõigeaegse
maksmisega. Esitatud tõendite põhjal oli alus töölepingu erakorraliseks
ülesütlemiseks. Töölepingu ülesütlemine ei ole korraline seaduses sätestatud
etteteatamistähtajaga.
Töövaidluskomisjon muudab hüvituse suurust, arvestades, et ei selgu asjaoludest
töötaja antud tähtaega rikkumiste kõrvaldamiseks. Ühe kuu keskmine töötasu on
7132 krooni/455,82€.
Tulenevalt EV TLS§-dest 5,6, 15, 28, 85,92 lg2, 95,100 lg4; ITVS§-dest 2,6,14,
18 lgl, 22, 23, 24, 25, 26 komisjon
otsustas
Töötaja avaldus tööandja vastu  rahuldada osaliselt.
Tunnistada töölepingu erakorralist ülesütlemist TLS§91 lg2 p2 alusel 31.12.2010.
Välja mõista tööandjalt töötaja kasuks maksmata töötasu
271,37€, puhkusehüvitus 128,33 € ja hüvitus ühe kuu keskmine töötasu
ulatuses summas 455,82 €. Väljamõistetud tasud kuuluvad maksustamisele.
Tööandja avaldus töötaja  vastu jätta rahuldamata.